ETHISCHE REGELS

Principe 1: Respect voor het individu

De diensten en producten die DigiXpert aanbiedt zijn niet gericht op mensen:
- in financiële nood
- die minderjarig zijn
- die niet volledig in het bezit zijn van hun geestelijke vermogens
De diensten die worden uitgevoerd zijn voor amusementsdoeleinden. In geval van twijfel en volgens het voorzorgsprincipe wordt u uitgenodigd om u uit te schrijven door de onderstaande link te volgen
Privacybeleid

Principe 2: Eerlijkheid, integriteit en billijkheid

Het Bedrijf en haar personeel zijn volledig toegewijd aan de principes van eerlijkheid, integriteit en billijkheid bij de levering van diensten aan het publiek en hun klanten.

Alle medewerkers van het bedrijf zorgen ervoor dat commerciële transacties, verzoeken om diensten, aankopen of het inhuren van personeel op een open, eerlijke en onpartijdige manier worden afgehandeld.

Dit Handvest beschrijft de gedragsnormen die van alle medewerkers worden verwacht, evenals het beleid van het bedrijf inzake het aanvaarden van voordelen en het beheren van belangenconflicten bij de uitoefening van officiële taken.

Dit Handvest is ook van toepassing op tijdelijk en deeltijds personeel dat in dienst is van het Bedrijf.

Principe 3: Gelijke kansen voor alle werknemers

Het Bedrijf is een werkgever die zich inzet voor het principe van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Arbeidskansen zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap of enige andere wettelijk beschermde status.

Dit principe is van toepassing op alle aspecten van de arbeidsrelatie, met inbegrip van werving, indienstneming, opleiding, toewijzing, promotie, overplaatsing, beëindiging en administratie van de lonen en salarissen.

Principe 4: Veiligheids- en gezondheidspraktijken

Het Bedrijf zet zich in om een werkplek te bieden die vrij is van risico’s en ziekten, die op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met alle relevante wetten en voorschriften ter bescherming van de veiligheid van de werknemers en het milieu wordt gebruikt.

Werknemers voeren hun werk in alle veiligheid uit.

Principe 5: Eerlijke concurrentie

Het is het beleid van de onderneming om alle concurrentiebeperkende praktijken die de concurrentie kunnen beperken, beperken of vervalsen, alsmede alle oneerlijke concurrentiepraktijken te verbieden.

Als gevolg hiervan kunnen onze medewerkers niet (formeel of informeel) met concurrenten afspraken maken over prijzen of andere handelsvoorwaarden; productie, marketing, technische ontwikkeling of investeringen beperken of controleren; markten of leveringsbronnen manipuleren of verdelen; deelnemen aan valse offertes in het kader van aanbestedingen of enige andere vorm van concurrentie; de markttoegang en de vrijheid van concurrentie voor andere ondernemingen beperken of beperken; ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties toepassen op handelspartners, waardoor een concurrentienadeel ontstaat; de ondertekening van aanvaardingscontracten door handelspartners afhankelijk maken van bijkomende verplichtingen die door hun aard of volgens commercieel gebruik geen verband houden met het onderwerp van dergelijke overeenkomsten.

Het is onze werknemers verboden enige daad van oneerlijke concurrentie te stellen in de vorm van: het verduisteren van klanten van een bedrijf door gebruik te maken van de relaties die met deze klanten zijn opgebouwd in het kader van de eerder binnen het bedrijf uitgeoefende functie; het ontslaan of aantrekken van werknemers van een bedrijf om een concurrerend bedrijf te creëren en de klanten van dit bedrijf om te leiden of werknemers van een bedrijf in dienst te nemen om het werk van dit bedrijf te verstoren.

Tegelijkertijd mogen onze werknemers geen maatregelen nemen die de legitieme belangen van consumenten of andere activiteiten in strijd met het mededingingsrecht ondermijnen.

Principe 6: Bestuur en corruptiebestrijding

Het Bedrijf heeft geen tolerantie voor corruptie.
Werknemers mogen nooit iets van waarde aanbieden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan overheidsfunctionarissen en zakenpartners om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Het Bedrijf verbiedt betaling, aanbiedingen van betaling en alles wat van waarde is, rechtstreeks of onrechtstreeks, met als doel het beïnvloeden of verkrijgen van een oneerlijk commercieel of persoonlijk voordeel.

Derden zullen alleen worden ingehuurd om taken uit te voeren die in het belang zijn van het bedrijf, op voorwaarde dat de te betalen vergoedingen redelijk zijn, dat alle afspraken duidelijk gedocumenteerd zijn en dat de afspraken in overeenstemming zijn met het beleid van het bedrijf.